LOADING

Running a Business as a Student | Kòman w Konstwi Yon Biznis Pandan w Etidyan

Running a Business as a Student | Kòman w Konstwi Yon Biznis Pandan w Etidyan

Lamia Makkar
Head of Ecosystem Development / WOCO
About This Event

<strong>KREYÒL</strong>&nbsp;<br>Èske lavi akademik ak lavi antreprener ka mache ansanm? Chèche konnen estrateji Lamia Makkar itilize pou melanje lavi pwofesyonèl ak lekòl li, epi kenbe saniti li nan pwosesis la!<br><br>--<br><br><strong>ENGLISH</strong><br><em>Can academic life and entrepreneurial life walk together? Find out strategies Lamia Makkar uses to meld her professional and school lives and keep her sanity in the process!</em>

more great events

Might Be Interesting

Day 3
  —  
4:30 am

Beyond The "Me Too" Movement | Yon Sosyete Kote Fi Jwe Wòl Kòmsadwa

Beyond The "Me Too" Movement | Yon Sosyete Kote Fi Jwe Wòl Kòmsadwa

Day 1
  —  
4:00 pm

Launch Ceremomy Cocktail | Seremoni Lansman, Koktèl

What's happening in the Port-au-Prince startup ecosystem in 2019?

Day 3
  —  
11:00 am

Running a Business as a Student | Kòman w Konstwi Yon Biznis Pandan w Etidyan

Running a Business as a Student | Kòman w Konstwi Yon Biznis Pandan w Etidyan

See All Events